Pitná voda

Poskytujeme dezinfekčné čistenie zariadení na pitnú vodu ako sú: 

 • nádrže pitnej vody,
 • studne,
 • filtračné zariadenia,
 • potrubia,
 • oxidátory, kaskády,
 • rozstrekovanie dýzou,
 • UV zariadenia,
 • pramenné záchytky,
 • odvodňovacie rúrky.

Dezinfekcia miestnych sietí, transportných rúr, domových vodných potrubí, upravovacích zariadení, nádrží vody a pramenných záchytiek.

Aplikácia CARELA BIO - PLUS

Po 15 sekundách sa začnú rozpúšťať mangánové povlaky

Po 30 sekundách zostávajú iba ľahké povlaky železa, ktoré je možné bez problémov odstrániť

Regenerácia studní

Perforácia studne zanesená mangánom pred regeneráciou produktom CARELA

Perforácia studne po regenerácii produktom CARELA (mangán odstránený, je možné vidieť filtračný obsyp)

Metóda Hydropuls je impulzným postupom k zvýšeniu prípadne obnoveniu výdatnosti studničných a ťažobných vrtov ako aj obnovenia funkčnosti vrtov pre meranie hladiny spodnej vody. 

Začiatkom dvadsiatych rokov boli vyvinuté prvé modifikácie impulznej technológie pre použitie metódy pre regenerovanie studní. Pod vysokým tlakom pulzujúcich dávok plynu alebo vody privádzaných pomocou impulzných generátorov zapustených do studne tlakovou hadicou sa vytvárajú tlakové impulzy. Impulzný generátor je vybavený systémom ventilov, ktorý je schopný počas krátkej spínacej doby (milisekundy) uvoľniť energiu akumulovanú v generátore vo forme plynu alebo vody pod vysokým tlakom, v dôsledku čoho vznikajú hydraulické nárazové vlny. Zároveň je v dôsledku náhlych zmien objemu spôsobovaný kavitačný efekt (kavitácia) čoho následkom je vytvorenie "vákuovej bubliny", ktorá následne kolabuje a pritom vytvára hydraulickú "vlnu sania".

Alternujúci účinok zaťaženia a odľahčenia tlakom vedie k uoľeniu jemnozrnných, železitých a manganičitých častíc, povlakov a pod. zanesených v nánosoch štrku a v pórovitých častiach zeminy. Uvolnená naplavenina je "vlnou sania" transportovaná ku stredu studne, kde je odčerpávaná. 

 

Priebeh metódy Hydropuls znázorňuje obrázok  vyššie.

 

Odželezňovanie, odmangánovanie a odstraňovanie zákalu

Katalox Light je nový druh filtračného média.  Katalox Light sa používa v množstve aplikácií v rodinných domoch, v občianskej vybavenosti, pre priemyselné a komerčné účely. Hlavné účely sú vysoko účinná filtrácia mechanických nečistôt, odstraňovanie farby a zápachu, odstraňovanie železa, mangánu, sírovodíka, výrazná redukcia arzénu, zinku, medi, olova, rádia, uránu a ďalších rádioaktívnych prvkov a ťažkých kovov.

Odstraňovanie arzénu a ťažkých kovov

Granule Titansorb dokážu disociovať vodu na H + a OH - ióny a tým zmeniť adsorbent na hydrofilný. Znamená to, že Titansorb umožní aby kontaminovaná voda ľahko pretekala cez adsorpčné médium a zároveň pretekajúcu vodu zbaví arzénu, olova, selénu a ďalších kontaminantov, vrátane baktérií. Z vody urobí perfektnú pitnú vodu! Titansorb je nový adsorbent s mimoriadne veľkou a trvalou adsorpčnou kapacitou.

Výhody:

 • Ako jediný produkt na celosvetových trhoch má bezkonkurenčnú a najvyššiu zádržnú kapacitu na arzén;
 • Je použiteľný v širokom rozsahu pH;
 • Dosahuje sa vyššia čistota vody;
 • Má veľmi vysokú zádržnú kapacitu na širokú paletu kontaminantov;
 • Veľmi nízke kapitálové náklady;
 • Nie je potrebná žiadna regenerácia náplne;
 • Jednoduché manuálne alebo automatické riešenie;
 • Menšia plocha na inštaláciu zariadení;
 • Okrem arzénu má vysokú zádržnú kapacitu pre všetky ťažké kovy;
 • Odstraňuje arzén z miliónov kubíkov pitnej vody na celom svete;
 • Prejavuje sa extrémne vysokou kinetikou viazania sa kontaminantov na adsorpčný povrch;
 • Zmáčanie suchej náplne (EBCT) do 3 minút;